/xxgk/zdlyxxgk/shgysy/hjbh/zyhbdchtk/ exit more make